top of page

Tripura Ni Rwchapkwrwng/ Mwsakwrwngrog Covid-19 Ni Bagwi Deramungo Kwlailaijak, Kwlwkjak Ajimari

Nokha talchibrwi romwi hayungni kubuni hasterogbai baksa Tripura hasteni rwchapkwrwngrogbo Coronani o jwngjal kotoro kwlailaijak. Damsa, hukumu panda tei rwchapmung mwsamung abono karwibo kami kami rwchapmungni panda kwrwini bagwi Tripura hasteni rwchapkwrwngrogni mungsa ajimari kwrwi wngjak. Aboni bagwi belai wanamungo kwlaijak.

Nokha talchibrwi romwi haste ni rwchapnai/mwsanai rokni ajimari kwrwi

Haste ni borokrok belai khe rwchapmung tei mwsamung hamjago. Kwbangma bodol rwchabui mwsawui no nukhung naikolo. Samung kwrwi ni bagwi tabhuk belai khe jwngjal o kwlaikha.


Khaksa bwkhak Corona Virus hayung ha kotoro twrwk twrwk teibo bangwi tongo abohaikhe Tripura hasteobo bangrwk bangrwk nukjagwi tongo. Abono naisigwi Tripua haphango Curfew rwjak. Sana thangkhe o Corona Virusni kobolmungo jotono amang chalaijak, phiya Tripura hasteni rwchapkwrwng, mwsakwrwng, dalbidal tamkwrwng, tokey mwsakwrwngrog, makeup artist jotono hukumu panda khwlaiwino ajimani. Coronani bagwi joto bwkhak muthupjakni bagwi sal hor nogo achugwino lairwna nango sal. Tamo khwlainai tabuk borog? Tei khaksa bwkhak Tripurani Doordarshan Kendra, All India Radio joto bwkhakno coronani bagwi pandarog muthupjak tongmani bagwi teibo jwngjalo kwlainani nangkha hukumuno twidulwi tongnairogni thinango.

Panda-sobha rok mwthaakjaak. Sorkar kisa chubachu rikhe chawano

Khursathai kwlaio Tripura haphang haste mantri sabhao koklam salaimani ulo hasteni kwrwija lukurogni kokno khorogo wansugwi khorok sni rwjak nukhungni lukurogno o coronani jora DBT (Direct Benefit Transfer) bisingtwi khok sa sai khwlaiwi rwnani wansukmano

khabai lamsoklaikha rwchapmung mwsamungno hamjaknairog. Hasteni rwchapkwrwngrogbo khakalaijak borognobo kisa misaswk chubachu rwjaganw hwnwi tei yapri naharanw hwnwi.


Tabuksa jora Tripura hasteo khorokbarani swlai kwbangma rwchapkwrwng mwsakwrwngrog aboni bisingtwino nukhung hukung choliwi tonglaijani hwnwibo koktwma. Aroni bisingo o jora o bisiknwihai panda ma khwlaiya wngwi teibo wanalaijak. Tripura kwbangma rwchapmungni Team tongo.Aboni bisingo Achaima Haa A Musical Band, Yarwng Musical Bodol, Jaduni khorang a Musical Band, Sumwi Khorang, Tripura hukumu bodol, Ragini khorang, Swlwkjak khorang Dangoi hukumu.

Studio rok bo kholopjagui thangkha

Hayung haa kotorni o jwngjalo kwlaiwi eba Corona Virusni o jwngjalo kwlaiwi baksa baksaba tamo khwlainai pal manjaklaiya wnglaijak. Aboni bisingo Studiobo o Covid-19 ni bagwi jotono muthupjak samung humungrog. Abo simiya Tripura tabuk kwbangma Studio phiyokjak tongo ah Studioni nokphangrogbo juda juda jwngjalo kwlaiwi tongo. Hasteo Coronani jwngjalo tomung haste haphangni bwkhaktwi chubachu kisa misa mankhe belai hamkuknai hwnwi khakalaijak rwchap mwsakwrwngrog.


Tripura tabuksa jora rwchapnai mwsanairog khorok thamraniswlai kwbang tongo. Borogni ajimani twngsano lama rwchapmungni bisingtwi, mwsamungni bisingtwi haiyakheba rwchapmung swnamani bisingtwi. O Covid-19 ni jwngjalo kwlaiwi tamo khwlainai, tamo samungo yapri senai abo naharwi mokolbai nuklaiya. Corona Virus ni jwngjalo kwlaimani bisiknwi lainani bwkhak. Haiphano jora simi phaio thango phiya jwngjal tei ajimani kwlwkjak Tripurani rwchapnairog talikha.

Yarwng Bodol

Sathai kwlaiwi bisiknwi swkang kahamno joto bwkhaktwi rwchapnai, mwsanairog ajimani. Jephuruni simi salka babai hasteo o Virus ni kobolmung kwlaikha aphuruni simino kwbangma jwngjal nukjakha. Amar Debbarma khoroksa rwchapkwrwng Tripurani, bo sakha tomung hayungo o Covid-19 ni jwngjal kwrwikhe pandarog kahamkhe khwlaiwi manlaikhamu, angbo belai wanamungo kwlaikha, tomung haphang mankhe rwchapnairogni bwkhakbo kisa misa naisikhe chanai. Korendra Tripura khoroksa Tripurani rwchapnainairog, bini nukhungni kokno sana thangkhe kwrwihai, bahaikhe hinkhe twngsano lama tongmani rwchapmung ni bisingtwi. Tabukle phiya hakchal wngjak.


Kwdwma jora romwi samung tangwi tongnai Music Director Suzit Debbarma bo sakha mungsa khwlaina kwrwi, jora hamyao jotono hamya, puito tongo thinango daktino o hayungni yoknani wngthun chwng tei haphangni sakhwlaijak tongmani aboni raidano rakhokdi. Tei khaksa bwkhak Mwsakwrwng Krishna Debbarma sakha, mwsamungno langmani nukhung tei thinangni logisong, haiphano angbo khoroksa mwsanai wngwi chubachuni yak pholokhe belai hamkuknai hwnwi chini mwsanairogbo khakalaijak.


O kokbwkhal swnamjakha Adivasi Awaaz projectni bwkhaktwi, Misereor tei Prayog Samaj Sevi mothani chubamungbai.


Comments


bottom of page