top of page

Bisi bangwi bw kwplai ungwi mano phunukmari phunuk rokha Amardip Debbarma

Tripura ni Tiprasarog twrwk twrwk thwngmungni bwkhak yapri semani nukjagwi tongo. Hainohai Tripurani mungno kuchuk o tisamani nukjakha eba hayung haa kotor o mung tisakha. Mung Amardip Debbarma Gold Medal Asian Euipped powerlifting master. Phaidi sawi manlaianw bini o kwplai wngwi sokat manbumani bahaikhe manbukha tei bini laibumarog.Omor bisi chiba-chidok ni simini Body Building, power lifting hai khwlaiwi phaimani. Khaksa bwkhak sebuk khwlaiwi tongmani bagwi jora jora kahamkhe kha rwsugwi manya wngjak. Kok thaisabai sebukbo khaio nukhungbo khai, baniyabo khaio aboni bagwi kwbangma jwngjal phaio langmao. 31th May 2022 sebukni retired wngkha . Dibananda Viyamagar agartala ni Gym Centre o kwbangma bisi romwino khwlaimani. Jotowi kaibrwi Gold medal mankha. jotowi kai chisa hayung haa kotorni thwngnairog aro kwrwngkha. Aboni bisingo Tripura hasteni Amardip Debbarma rangchak sokat mankha. Ang cheraiphuruni simi eba school life ni simino deadlifting, Shot put, Body Building kwbangma akorog thwngwi naikha tei baksa baksa thairogo ah jora Championbo mankha. Abono karwibo ah jora National Meet o kwrwngkha bo. Ani naharmung hinkhe tabuk Common Wealth Games o kwrwngnani tei haste, haa kotorni mung tisanani.Ani nok Tripura ni Banamalipur-o. ani hik ni nok Takarjala. Ang cheraiphuruni simino baniya khwlaiwi phaimani tabukbo khwlaiwino tongkhu tei thinangobo jeswk mansak chaitogwi thangnai.
Ang cheraiphuruni simi baniya khwlainani sok tongmani, tei poritwtwino o samungrog khaio ang. O jora tabuk baniya khwlaiwi tongmani hinkhe Wahan ni baniya. Jora kaisao ani nukhung belai beljak tongmani. Ang jephuru class 6 o porio aphuruni agartalani bagaban thakur choumohany Tripura ni belai famous chamung Wak bahan phaljago. 1983 physical Instructor o sebuk mankha. ang jephuru sebuk mano ah jora ani hik phalnogo achugo. Bagabanthakur o phalnok tongmani hinkhe swapna fast food centre . 2006 o Tripura ni Dharmanagar o ang aroni coach wngwi samung khwlaikha. Tei ang thangwino aroni thwngnairog championbo mankha. Jotoni swlai kwbang tisakha 400 kg. Tabuk omor dakchisa(61). Ani naisikhorma wngkha kwtal Generation ni thinangni chatirog sana thangkhe siklarog Drugsbai kobolmano twiwi hakchal khwlainani. Tei jesa thwngmungbaiphano kwrwngnani. Aborog wngkha Exercise khwlaiwi kwtal langma mandi. Jesa samungophano tomung bwthai mana muchungkhe sak saichungno saktharthai. Ano phwrwngnai Anil Debbarma. Bini phwrwngmungni bisingtwi tini aswk bwthai kotor mankha. Sebuk khwlaiwi abohai samungrog khainani belai samung krak hwnwi sawi khwnarwkha bihik. Bwsla Partha Debbarma tei khoroksa Viki Debbarma.


Thangnai 11 may 2023 Tripura hasteo sokphaikha. Tripura haste ni kwbangma NGO eba club akorogni bisingtwibo Amardip Debbarmano borom yapharjakha. Khatung khajani bisigtwi bini bwthai manma eba sokat manmano bolaiwi baksa baksa social media kwbang khwlaiwi share khwlaima nukjagwi tongo. Mui thokjakmani wngkha wan bahan, gudok, berma bwthwi, ah mui akorog.


O kokbwkhal swnamjakha Adivasi Awaaz projectni bwkhaktwi, Misereor tei Prayog Samaj Sevi mothani chubamungbai.
Comments


bottom of page